ხელშეკრულებები

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები


საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები ძალაშია 01.12.2017-დან