ოფიციალური შეტყობინება

ოფიციალური შეტყობინება

ბანკი არ არის პასუხისმგებელი ჩვენს ინტერნეტ გვერდზე მესამე პირების მიერ განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე და არ იღებს ვალდებულებას მომხმარებლის მიერ ინტერნეტ გვერდიდან განხორციელებული ოპერაციების შედეგებზე. გადაამოწმეთ ინფორმაცია სანამ მიიღებთ გადაწყვეტილებას ოპერაციის შესრულების თაობაზე.

ჰოსტინგის პროვაიდერი: სს თურქეთის იშ ბანკი (ჰოსტინგის პროვაიდერის მოწმობა #944)