ანგარიშის გახსნა და მომსახურება
ანგარიშის გახსნა 1  10 GEL
ანგარიშის მომსახურება  უფასო
ამონაწერი ანგარიშიდან  აქტიური ანგარიში - უფასო
 დახურული ანგარიში - 10 GEL
ცნობის მომზადება ქართულ ენაზე - 10 GEL
ინგლისურ ენაზე - 15 GEL
ორენოვანი - 20 GEL
საბუთის ასლის გამოთხოვა არქივიდან 1 წლამდე - 5 GEL
1 წელზე მეტი - 10 GEL
საბუთის დედანის გამოთხოვა არქივიდან 20 GEL

ნაღდი თანხის შეტანა ანგარიშზე
GEL/USD/EUR/GBP უფასო
TRY  1%


ნაღდი თანხის გატანა ანგარიშიდან
GEL 0.2%, მინ. 1 GEL
USD/EUR/GBP 0.5%, მინ. 1 USD/EUR/GBP
TRY 0.2%, მინ. 10 TRY

თანხის გადარიცხვა ანგარიშიდან
საკუთარ ანგარიშებს შორის უფასო
იშბანკი საქართველოს ფილიალებში უფასო
სხვა ბანკებში GEL 0.07%, მინ. 1 GEL
სხვა ბანკებში USD/EUR/GBP BEN - 0.2%, მინ. 15 USD/EUR/GBP, მაქს. 500
SHARE - 0.2%, მინ. 15 USD/EUR/GBP, მაქს. 500
OUR - 0.2%, მინ. 20 USD/EUR/GBP, მაქს. 500
FVP - 0.2% მინ. 20 USD/EUR/GBP + 40 USD/EUR/GBP
მაქს. 500 USD/EUR 2
სხვა ბანკებში TRY 0.6%, მინ. 100 TRY
იშბანკი თურქეთის ფილიალებში USD/EUR/GBP 10 USD/EUR/GBP
იშბანკი თურქეთის ფილიალებში TRY 50 TRY
გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/მოკვლევა/გაუქმება 40 USD

თანხის გამოთხოვა იშბანკი თურქეთში გახსნილი საკუთარი ანგარიშიდან
USD/EUR/GBP 20 USD/EUR/GBP
TRY 50 TRY


1. საკომისიოს გადახდა მოხდება მხოლოდ პირველი ანგარიშის გახსნის დროს, ყველა მომდევნო ანგარიში გახსნა არის უფასო
2. FVP გადარიცხვის შემთხვევაში, გარნტირებულია, რომ მიმღები სრულად მიიღებს გადარიცხულ თანხას