ანგარიშის გახსნა და მომსახურება
ანგარიშის გახსნა 1  10 ლარი
ანგარიშის მომსახურება 2  აქტიური ანგარი - 1 ლარი
არააქტიური ანგარიში - 20 ლარი
ამონაწერი ანგარიშიდან (აქტიური)  უფასო
ამონაწერი ანგარიშიდან (დახურული)  2 წლამდე - უფასო
 2 წელზე მეტი - 10 ლარი
ცნობის მომზადება 3 ქართულ ენაზე - 10 ლარი
ინგლისურ ენაზე - 15 ლარი
ორენოვანი - 20 ლარი
საბუთის ასლის გამოთხოვა არქივიდან 1 წლამდე - 5 ლარი
1 წელზე მეტი - 10 ლარი
საბუთის დედანის გამოთხოვა არქივიდან 20 ლარი

ნაღდი თანხის შეტანა ანგარიშზე
აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი უფასო
თურქული ლირა  1%

ნაღდი თანხის გატანა ანგარიშიდან
ლარი 0.2%, მინ. 1 ლარი
აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი 0.5%, მინ. 1 დოლარი/ევრო/ფუნტი
თურქული ლირა 0.2%, მინ. 10 თურქული ლირა

თანხის გადარიცხვა ანგარიშიდან
საკუთარ ანგარიშებს შორის უფასო
იშბანკი საქართველოს ფილიალებში უფასო
სხვა ბანკებში - ლარი 0.07%, მინ. 1 ლარი. მაქს. 100 ლარი (დისტანც), 200 ლარი (ფილიალი)
სხვა ბანკებში - აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი გარანტირებული - 0.2%, მინ. 40 დოლარი/ევრო/ფუნტი, მაქს. 500
არა-გარანტირებული - 0.2%, მინ. 20 დოლარი/ევრო/ფუნტი, მაქს. 500
ნაღდი >1,000: ტარიფს დაემატება 0.25%
სხვა ბანკებში - თურქული ლირა 0.6%, მინ. 250 თურქული ლირა
იშბანკი თურქეთში - აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი 10 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი
ნაღდი >1,000: ტარიფს დაემატება 0.25% 4
იშბანკი თურქეთში - თურქული ლირა 80 თურქული ლირა
გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/მოკვლევა/გაუქმება 55 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი
400 თურქული ლირა

1. საკომისიოს გადახდა მოხდება მხოლოდ პირველი ანგარიშის გახსნისთვის, ყველა მომდევნო ანგარიში გახსნა არის უფასო.
2. აქტიური ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს ჩამოჭრა მოხდება მხოლოდ ერთი ანგარიშისთვის, მიუხედავად კლიენტის სახელზე არსებული ანგარიშების რაოდენობისა.
არააქტიური ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს ჩამოჭრა მოხდება მაშინ როდესაც, კლიენტს არცერთ ანგარიშზე არ აქვს ბრუნვა 12 თვის განმავლობაში.
3. კლიენტის მიერ ცნობის მისამართზე გაგზავნის მოთხოვნის შემთხვევაში, სტანდარტულ საკომისიოს დაემატება 5 ლარი. გაგზავნა მოხდება ფოსტის სტანდარტული სერვისით.
4.ნაღდი ფულით გადარიცხვის საკომისიო მოქმედებს მაშინ, როდესაც თანხის გადარიცხვა ხდება შემოტანიდან 10 სამუშაო დღის მანძილზე.