2022 პილარ 3 ანგარიშგება
2022 აუდირებული წლიური ფინანსური ანგარიშგება
2021 აუდირებული წლიური ფინანსური ანგარიშგება
2021 პილარ 3 ანგარიშგება
2020 პილარ 3 ანგარიშგება
2020 აუდირებული წლიური ფინანსური ანგარიშგება
2019 პილარ 3 ანგარიშგება
2019 აუდირებული წლიური ფინანსური ანგარიშგება
2018 პილარ 3 ანგარიშგება
2018 აუდირებული წლიური ანგარიშგება
2017 დეკემბერი აუდიტირებული რეპორტი
2017 პილარ 3 ანგარიშგება
2016 დეკემბერი აუდიტირებული რეპორტი
2015 დეკემბერი აუდიტირებული რეპორტი
2014 დეკემბერი აუდიტირებული რეპორტი
2013 დეკემბერი აუდიტირებული რეპორტი