ხედვა და მისია

მისია და მიზნები

 • ძლიერი და მდგრადი ფინანსური მდგომარეობა;
 • რისკების ეფექტური მართვა;
 • სრულყოფილი მომსახურების მიწოდება;
 • ბედნიერი და პროდუქტიული ადამიანური რესურსები;
 • ეთიკური და პასუხისმგებლიანი საბანკო საქმიანობა, რომელიც ზრუნავს ადამიანებზე, საზოგადოებასა და გარემოზე;
 • სააქციო ღირებულების მუდმივი ზრდა;
 • ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის პერიოდში, ჩვენი ბიზნეს მოდელის მუდმივი გაუმჯობესება, ჩვენი ჯგუფის კომპანიებთან და ბიზნეს-პარტნიორებთან სინერგიის / ერთობლივი მუშაობის გზით.

 

 ჩვენი სტრატეგია და ბიზნეს გეგმა

 • მომხმარებელთა ბაზის, ასევე სესხებისა და ანაბრების პორტფელის ზრდა და დივერსიფიკაცია;
 • მსხვილი კომპანიების დაფინანსების უზრუნველყოფა, მათ შორის ადგილობრივ და უცხოურ ბანკებთან სინდიცირების/რისკების განაწილების გზით;
 • მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსების გააქტიურება და ამ მიზნით საერთაშორისო და სხვა ტიპის ფინანსური ინსტიტუტებიდან მოზიდული სახსრების ეფექტური გამოყენება;
 • გარესაბალანო პორტფელის მოცულობისა და ვაჭრობის ფინანსირების ტრანზაქციების წილის ზრდა ბაზარზე, საქართველოსა და თურქეთს შორის ფართო სავაჭრო ურთიერთობების გათვალისწინებით;
 • ციფრული ბანკინგის განვითარება;