საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 01.12.2020
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 01.12.2020
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 01.09.2020
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 01.09.2020
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 17.01.2019
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 17.01.2019
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 22.06.2018
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 22.06.2018
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 07.03.2018
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 07.03.2018
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 01.02.2018
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში – 01.02.2018
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 01.12.2017
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 17.12.2014
იპოთეკური სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
იპოთეკური სესხის ხელშეკრულება, ფიქს. პროც.
იპოთეკური სესხის მნიშვნ. პირობები, ფიქს. პროც. (უცხ. ვალ.)
იპოთეკური სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქს. პროც. (ლარში)
იპოთეკური სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ინდექს. პროც.
სამომხმარებლო სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება, ფიქს. პროც.
სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება, ინდექს. პროც.
სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება (არაუზრ), ფიქს. პროც.
სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება (არაუზრ), ინდექს. პროც.
სამომხმარებლო სესხის მნიშვნ. პირობები, ფიქს. პროც. (უცხ. ვალ.)
სამომხმარებლო სესხის მნიშვნ. პირობები, ფიქს. პროც. (ლარში)
სამომხმარებლო სესხის მნიშვნ. პირობები, ინდექს. პროც.
ავტო სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
ავტო სესხის ხელშეკრულება ფიქს. პროც
ავტო სესხის ხელშეკრულება, ინდექს. პროც.
ავტო სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქს. პროც. (უცხ. ვალ.)
ავტო სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქს. პროც. (ლარში)
ავტო სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ინდექს. პროც.
სახელფასო ოვერდრაფტის ხელშეკრულება
სახელფასო ოვერდრაფტის მნიშვნელოვანი პირობები
ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება ფიქს, პროც. (უცხ. ვალ.)
ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება ფიქს. პროც. (ლარში)
ვადიანი ანაბრის ხელშ. მნიშვნ. პირობები ფიქს. პროც. (ლარში)
ვადიანი ანაბრის ხელშ. მნიშვ. პირობები ფიქს. პროც. (უცხ. ვალ.)
ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება ფიქს. პროც. (უცხ. ვალ).
ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება ფიქს. პროც. (ლარში)
ვადიანი ანაბრის ხელშ. მნიშვნ. პირობები ფიქს. პროც. (უცხ. ვალ)
ვადიანი ანაბრის ხელშ. მნიშვნ. პირობები ფიქს. პროც. (ლარში)
არასტანდარტული სადეპოზიტო სერთიფიკატის პირობები
სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატის პირობები
სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის ხელშეკრულება
სადეპოზიტო სერთიფიკატის ძირითადი ხელშეკრულება
ბიზნეს სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
უზრუნვ. ბიზნეს სესხის ხელშეკრულება, ინდექს. პროც.
უზრუნ. ბიზნეს სესხის ხელშეკრულება, ფიქს. პროც.
არაუზრ. ბიზნეს სესხის ხელშეკრულება, ინდექს. პროც.
არაუზრ. ბიზნეს სესხის ხელშეკრულება, ფიქს. პროც.
ბიზნეს სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ინდექს. პროც.
ბიზნეს სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქს. პროც.(უცხ. ვალ.)
ბიზნეს სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქს. პროც. (ლარში)
უზრუნ. ბიზნეს საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება, ფიქს. პროც.
ბიზნეს საკრედიტო ხაზის მნიშვნ. პირობები, ფიქს. პროც. (ლარში)
ბიზნეს საკრედიტო ხაზის მნიშვნ. პირობები, ფიქს. პროც.(უცხ. ვალ.)