ფიზიკური პირის უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირის არაუზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირის უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირის არაუზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირის უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირის სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
ფიზიკური პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით (უცხოურ ვალუტაში)
ფიზიკური პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით (ლარში)
ფიზიკური პირის არაუზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ფიქსირებული განაკვეთით
იურიდიული პირის არაუზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ფიქსირებული განაკვეთით
იურიდიული პირის უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირის სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
იურიდიული პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით (უცხოურ ვალუტაში)
იურიდიული პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით (ლარში)
ფიზიკური პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები (უცხოურ ვალუტაში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები (ლარში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულება (უცხოურ ვალუტაში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულება (ლარში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები (უცხოურ ვალუტაში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები (ლარში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულება (უცხოურ ვალუტაში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულება (ლარში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ცვლილება საბანკო მომსახურების სტანდარტულ პირობებში - ძალაშია 01.12.2020 დან
Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.09.2020
Amendment in Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.09.2020
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 17.01.2019 დან
ცვლილება საბანკო მომსახურების სტანდარტულ პირობებში - ძალაშია 17.01.2019 დან
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 22.06.2018 დან
ცვლილება საბანკო მომსახურების სტანდარტულ პირობებში - ძალაშია 22.06.2018 დან
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 07.03.2018 დან
ცვლილება საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობებში - ძალაშია 07.03.2018 დან
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 01.02.2018 დან
ცვლილება საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობებში – ძალაშია 01.02.2018 დან
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 01.12.2017 დან
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 17.12.2014 დან
Acquiring Agreement