საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 20.03.2024
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 20.03.2024
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 01.01.2024
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 01.01.2024
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 09.01.2023
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 09.01.2023
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 01.12.2020
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 01.12.2020
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 01.09.2020
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 01.09.2020
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 17.01.2019
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 17.01.2019
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 22.06.2018
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 22.06.2018
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 07.03.2018
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში - 07.03.2018
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 01.02.2018
ცვლილება საბანკო მომსახურების პირობებში – 01.02.2018
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 01.12.2017
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - 17.12.2014
იპოთეკური სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
იპოთეკური სესხის ხელშეკრულება - ფიქს. პროც.
იპოთეკური სესხის მნიშვნელოვანი პირობები - ფიქს. პროც. ლარი.
იპოთეკური სესხის მნიშვნელოვანი პირობ. - ფიქს. პროც. უცხ. ვალ.
იპოთეკური სესხის ხელშეკრულება - ინდექს. პროც.
იპოთეკური სესხი - მნიშვნელოვანი პირობები - ინდექს. პროც.
უზრუნ. სამომხმარებლო სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
უზრუნ. სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება - ინდექს.პროც.
უზრუნ. სამომხმარებლო სესხის მნიშვ. პირობ. - ინდექს.პროც.
უზრუნ. სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება - ფიქს.პროც.
უზრუნ. სამომხმარებლო სესხის მნიშვ. პირობ. - ფიქს.პროც.ლარი
უზრუნ. სამომხმარებლო სესხის მნიშვ. პირობ. - ფიქს.პროც.უცხ.ვალ.
სამომხმარებლო სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება - ფიქს. პროც.
სამომხმარებლო სესხის მნიშვნ. პირ. - ფიქს. პროც. ლარი.
სამომხმარებლო სესხის მნიშვნ. პირ. - ფიქს. პროც. უცხ.ვალ.
სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება - ინდექს. პროც.
სამომხმარებლო სესხის მნიშვნ. პირ. - ინდექს. პროც.
ავტო სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
ავტო სესხის ხელშეკრულება ფიქს. პროც
ავტო სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქს. პროც. (უცხ. ვალ.)
ავტო სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქს. პროც. (ლარში)
ავტო სესხის ხელშეკრულება, ინდექს. პროც.
ავტო სესხის მნიშვნელოვანი პირობები, ინდექს. პროც.
სახელფასო ოვერდრაფტის ხელშეკრულება
სახელფასო ოვერდრაფტის მნიშვნელოვანი პირობები
ბიზნეს სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
ბიზნეს სესხის ხელშეკრულება - ფიქს. პროც.
ბიზნეს სესხის ხელშეკრულება - ინდექს. პროც.
ბიზნეს სესხის მნიშვ. პირობ. - ინდექს. პროც.
ბიზნეს სესხის მნიშვ. პირობ. - ფიქს. პროც. უცხ.ვალ.
ბიზნეს სესხის მნიშვ. პირობ. - ფიქს. პროც. ლარში
ბიზნეს საკრედიტო ხაზის ჩარჩო ხელშეკრულება
უზრუნ. ბიზნეს საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება - ფიქს.პროც.
არაუზრუნ. ბიზნეს საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება - ფიქს.პროც.
უზრუნ. ბიზნეს საკრედიტო ხაზის მნიშ. პირ. - ფიქს.პროც.უცხ.ვალ.
არაუზრუნ. ბიზნეს საკრედიტო ხაზის მნიშ. პირ. - ფიქს.პროც.უცხ.ვალ.
უზრუნ. ბიზნეს საკრედიტო ხაზის მნიშ. პირ. - ფიქს.პროც.ლარში
არაუზრუნ. ბიზნეს საკრედიტო ხაზის მნიშ. პირ. - ფიქს.პროც.ლარში
ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება ფიქს, პროც. (უცხ. ვალ.)
ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება ფიქს. პროც. (ლარში)
ვადიანი ანაბრის ხელშ. მნიშვნ. პირობები ფიქს. პროც. (ლარში)
ვადიანი ანაბრის ხელშ. მნიშვ. პირობები ფიქს. პროც. (უცხ. ვალ.)
ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება ფიქს. პროც. (უცხ. ვალ).
ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება ფიქს. პროც. (ლარში)
ვადიანი ანაბრის ხელშ. მნიშვნ. პირობები ფიქს. პროც. (უცხ. ვალ)
ვადიანი ანაბრის ხელშ. მნიშვნ. პირობები ფიქს. პროც. (ლარში)