საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 01.12.2020 დან
ცვლილება საბანკო მომსახურების სტანდარტულ პირობებში - ძალაშია 01.12.2020 დან
Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.09.2020
Amendment in Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.09.2020
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 17.01.2019 დან
ცვლილება საბანკო მომსახურების სტანდარტულ პირობებში - ძალაშია 17.01.2019 დან
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 22.06.2018 დან
ცვლილება საბანკო მომსახურების სტანდარტულ პირობებში - ძალაშია 22.06.2018 დან
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 07.03.2018 დან
ცვლილება საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობებში - ძალაშია 07.03.2018 დან
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 01.02.2018 დან
ცვლილება საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობებში – ძალაშია 01.02.2018 დან
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 01.12.2017 დან
საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 17.12.2014 დან
Acquiring Agreement